Τα φάρμακα στον αστερισμό της εξόδου απο το ευρώ, μια πρώτη προσέγγιση

Τα φάρμακα στον αστερισμό της εξόδου απο το ευρώ, μια πρώτη προσέγγιση
 • Του Γιάννη Περάκη
 • Βασικές αρχές για την υγεία

1) Θεωρούμε ότι η υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό και ως εκ τούτου, σημαντικό και αναφαίρετο δικαίωμα όλων των πολιτών που ζούν στη χώρα μας. Βασική αρχή που καθορίζει τη στρατηγική μας στόχευση είναι αυτή της καθολικής, ισότιμης, έγκαιρης και ποιοτικής πρόσβασης όλων των κατοίκων της χώρας στις υπηρεσίες υγείας.

2)Βασική μας αρχή αποτελεί η αρχή της ισοτιμίας στην πρόσβαση στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη και κάλυψης της από το δημόσιο τομέα.    

3) Οι εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών πρέπει να είναι κοινωνοί  αυτών των στόχων και ενήμεροι για την πορεία υλοποίησής τους  (να αισθάνεται ο καθένας  ότι έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης).

Πρίν διερευνήσουμε αυτό το ευαίσθητο θέμα θα πρέπει να έχουμε μια στοιχειώδη γνώση του κλάδου των φαρμάκων. Τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία που θα παρατεθούν στοιχειοθετούν ως ένα βαθμό την γνώση αυτή.

 • Η εξέλιξη των δαπανών υγείας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα1, η συνολική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €15,7 δις. το 2013 (8,6% του

ΑΕΠ)εκ των οποίων τα €10 δισεκ. αφορούν στηδημόσια δαπάνη υγείας (5,5% του ΑΕΠ). Από το σύνολο των δαπανών, οι υπηρεσίες περίθαλψης και αποκατάστασης αποτέλεσαν το μεγαλύτερο τμήμα (€9,5 δισ. για το 2013),ακολουθούμενη από τη φαρμακευτική δαπάνη (€4,6 δις.), τις δαπάνες για επικουρικέςυπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (€833 εκατ.) και τις δαπάνες διοίκησης (€582,6 εκατ).Ομοίως, η νοσοκομειακή δαπάνη μειώθηκε κατά 9,4%, σε σχέση με το 2013, φθάνοντας τα€1,6 δισ. Η μεγα   λύτερη μείωση στις επιμέρους κατηγορίες της νοσοκομειακής δαπάνηςπαρατηρήθηκε στη δαπάνη για τις υπηρεσίες (-18,2%) και την αντίστοιχη φαρμακευτική δαπάνη (-13,7%).

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη ακολούθησε πτωτική πορεία,καθώς ο στόχοςκαθορίστηκε στα €2 δις. από €2,37 δισεκ το 2013, καταγράφοντας έτσι συνολική μείωση της τάξης του 60,8% την περίοδο 2009-2014. Αντιστοίχως πτωτική είναι και ηπορεία της κατά κεφαλήν δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα, όπου από €456 ανά κάτοικο το 2009 μειώθηκε στα €183 το 2014, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις τελευταίεςθέσεις ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Στιςχώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαθέσιμα στοιχεία για 22 χώρες), προκύπτει ότι η κατάκεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη από €284 το 2009 υποχώρησε στα €260 το 2013. Αντίστοιχαστην Ευρωζώνη (διαθέσιμα στοιχεία για 17 χώρες) η κατά κεφαλήν δαπάνη υποχώρησε το2013 στα €295, έναντι €323 το 2009.

Εδώ πρέπει να συνυπολογισθεί και η μεγάλη συμμετοχή της βιομηχανίας, για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων ασθενώνμέσααπό τουςμηχανισμούς των επιστροφών (rebates)2 και του clawback3. Συγκεκριμένα, η φαρμακευτικήβιομηχανία το 2014απέδωσε €226,4 εκατ. σε rebates και €201,8 εκατ. σε clawback, συνεισφέροντας έτσι το 21.6% της πραγματικής φαρμακευτικής δαπάνης έναντι του 13.9% το2013 και 9,4% το 2012.

Η Καθαρή Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη είναι το τελικό ποσό που πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, μετάτην αφαίρεσηόλων των rebates2και του clawback3. Το 2014 η προϋπολογισθείσα δαπάνη διαμορφώθηκε στα €2 δισ., έναντι €5.1 δισ. το 2009, μειωμένη δηλαδή κατά 60,8% την περίοδο 2009-2014, καθώς ο στόχος με βάση τον μηχανισμό στήριξης είχετεθεί κοντά στα €2 δισ.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα, παρουσιάζει σταθερή συμμετοχή στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή και κατατάσσεται στη 10η θέση μεταξύ των 24 κλάδων της μεταποίησης για το 2014.

 • Κατηγορίες δαπανών υγείας

Οι δαπάνες υγείας επιμερίζονται σε:

1) Υπηρεσίες περίθαλψης, αποκατάστασης
- Ενδονοσοκομειακή δημόσια και ιδιωτική και εξωνοσοκομειακή π.χ. υπηρεσίες γιατρών, οδοντιάτρων
- Υπηρεσίες Αποκατάστασης
- Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Νοσηλευτικής Φροντίδας
2) Επικουρικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας
- Επικουρικές Υπηρεσίες Υγειονομικής Φροντίδας (π.χ υπηρεσίες εργαστηρίων κλινικών και διαγνωστικής απεικόνισης, υπηρεσίες μεταφοράς ασθενώνκαι επείγουσας διάσωσης)
3) Διάθεση προϊόντων σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς
- Διάθεση ιατρικών προϊόντων σε εξωνοσοκομειακούς ασθενείς (π.χ. φάρμακα, γυαλιά οράσεως, ακουστικά βαρηκοΐας,ορθοπεδικές ζώνες κ.ά.)
4) Άλλα ιατρικά προϊόντα, Διοίκηση τομέα υγείας, κλπ
- Υπηρεσίες Πρόληψης και Δημόσιας Υγείας
- Διοίκηση του τομέα Υγείας και Ασφάλιση Υγείας
- Μη εξειδικευμένες υπηρεσίες κατ’ είδος

 • Πωλήσεις

Η προσφορά φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, προσδιορίζεται από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις του κλάδου (παρα-γωγικές και εμπορικές), που είναι 56 Πολυεθνικές, 50 Ελληνικές Φαρμακευτικές, 100 Φαρμακαποθήκες, 27 Συνεταιρισμοί Φαρμακείων, 11.000 Φαρμακεία, Φαρμακεία των Νοσοκομείων , 28 Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Το 2014 οι πωλήσεις φαρμάκων σε φαρμακεία/φαρμακαποθήκες διαμορφώθηκαν στα€3,88 δισ, μειωμένες κατά 2% σε σχέση με το 2013, σε αντίθεση με τις πωλήσεις στα νοσοκομεία που παρουσίασαν αύξηση κατά 4,5%. Από το σύνολο των πωλήσεων φαρμάκωντο 73,5% διοχετεύθηκε στις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία ενώ το υπόλοιπο 26,5% στανοσοκομεία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η ιδιωτική αγορά έχει υποστεί μείωση κατά44.6% σε πωλήσεις συγκριτικά με το 2009.Τα εγκεκριμένα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά διακρίνονται και με κριτήριο τηνπροστασία τους ή μη από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Στην Ελλάδα, με βάση στοιχεία από τηνIMS, η διείσδυση σε όγκο των προστατευμένων φαρμάκων (on-patent) βρίσκεται στο 11,2%,ποσοστό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης (7,0%), το οποίο όμως δικαιολογείται απότις σημαντικά χαμηλότερες τιμές αυτών των προϊόντων έναντι των χωρών της ΕΕ (0,82€ ανάμονάδα έναντι 1,72€).Το μερίδιο αγοράς των μη προστατευμένων φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθε το 2014 συνολικά στο 64,2% (off-patent & generics 35,0% & 28,7% αντιστοίχως) παρουσιάζοντας ανοδική τάση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές , ενώ δεν καταγράφεταιμεγάλη απόκλιση μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το μέγεθος της αγοράς των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φάρμακων Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ) διαμορφώθηκε το 2014 σε €331 εκατ, σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά των προηγούμενων ετών. Αναλύοντας τον αριθμό των συσκευασιών το 2014σημειώνεται αύξηση κατά 14,9% σε σχέση με το 2013 και πωλήσεις 95,9 εκατ.συσκευασιών.

Πωλήσεις ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ* στην ελλάδα ανά κατηγορία σκευάσματος, σε εκατ. €

Κατηγορία σκευάσματος 2012 2013 2014 % 2013/2014 % επί του
συνόλου 2014
Βήχας και Κρυολόγημα 54,5 60,1 66 9,8 19,9
Αναλγητικά 56,3 58,9 67 13,8 20,2
Πεπτικού συστήματος 17,3 20,6 24 16,5 7,3
Δερματολογικά 24 27 28,5 5,6 8,6
Βιταμίνες 49,8 62,1 76,2 22,7 23
Υπόλοιπα 56,5 63,6 69,3 9 20,9
ΣΥΝΟΛΟ 258,4 292,3 331 13,2 100
Πηγή: AESGP, 2015, επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ        

*ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ (ΜΗ Συνταγογραφούμενα ΦΑρμακα)

Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του Μνημονίου καθήλωσαν το Ελληνικό φάρμακο στο 19% της αγοράς, παρά το γεγονός, ότι κατέχει το 60% των θέσεων εργασίας και το 100% των νέων επενδύσεων.

 • Εξωτερικό εμπόριο

Ο ρόλος του φαρμακευτικού κλάδου, στη διαμόρφωση του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της χώρας, είναι ιδιαίτερα σημα-ντικός. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές φαρμάκων το 2014 ανήλθαν σε €2,7 δισεκ. και €1,0 δισεκ. αντίστοιχα. Σε σχέση με το 2013 οι εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων παρουσίασαν μείωση κατά 2,2%, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,7% με αποτέ-λεσμα το έλλειμμα να συρρικνωθεί κατά 3,1%, ενώ σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκε στα -€1,6 δισεκ. έναντι -€1,7 δισεκ. το 2013. Τέλος, το 2015 οι εισαγωγές ανήλθαν στο στο ύψος των 2.207 δις. και οι εξαγωγές στα 975 εκατ. (www.statistics.gr), έλλειμα 1.232 δις.

 

 • Η Ελληνική Φαρμακευτική Βιομηχανία

Το Ελληνικό Φάρμακο πιστοποιείται από τους σημαντικότερους Οργανισμούς Φαρμάκου παγκοσμίως για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. Παράγεται σε υπερσύγχρονα ελληνικά εργοστάσια που ακολουθούν αυστηρά τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και για αυτό το εμπιστεύονται εκατομμύρια ασθενείς σε περισσότερες από 85 χώρες. Τα ελληνικά εργοστάσια παραγωγής ελέγχονται συνεχώς, όχι μόνο από τον ΕΟΦαλλά και από τον ευρωπαϊκό European Medicines Agency (ΕΜΑ) και τον αμερικανικό Food and Drug Administra-tion (FDA). Οι παραπάνω οργανισμοί, αλλά και οι οργανισμοί φαρμάκου σε περισσότερες από 85 χώρες, επίσης ελέγχουν και πιστοποιούν τα Ελληνικά Φάρμακα. Ακόμα και μετά την αδειοδότησή τους, ο ΕΟΦ διενεργεί εργαστηριακούς και δειγματοληπτικούς έλεγχους στα Ελληνικά Φάρμακα, καθώς και τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις στα ελληνικά εργοστάσια, χωρίς ποτέ να αναφερθούν προβλήματα. Ταυτόχρονα, η χρήση των Ελληνικών Φαρμάκων από τους Έλληνες ασθενείς εξοικονομεί μεγάλα ποσά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα οποία προκύπτουν από τη διαφορά των τιμών μεταξύ των ελληνικών και των εισαγόμενων πρωτοτύπων φαρμάκων. Οι πόροι που εξοικονομούνται μπορούν να αφιερωθούν στην κάλυψη άλλων προτεραιοτήτων, όπως η χρηματοδότηση της έρευνας για νέες θεραπείες και φάρμακα. Φυσικά, λόγω της προσιτής τιμής τους, τα Ελληνικά Φάρμακα μειώνουν και το κόστος συμμετοχής των ασφαλισμένων για την πρόσβασή τους στις απαραίτητες για αυτούς θεραπείες.

 • Απασχόληση

Το 2012,οι απασχολούμενοι στον ευρύτερο χώρο της υγείας που φτάνουν περίπου τα 140.000 άτομα. Οι ιατροί καταλαμβά-νουν το μεγαλύτερο μερίδιο, ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες, με 69 χιλ. οι φαρμακοποιοί ήταν περίπου 12 χιλ. ενώ οι νοσηλευτές 37 χιλ. και τέλος οι φυσικοθεραπευτές 6 χιλ. Στον στενόπυρήνα της παραγωγής φαρμάκου η απασχόληση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 13,3 χιλ. άτομα το 2014, αυξημένη κατά 0,8% σε σχέση με το 2013, ενώ οι έμμεσααπασχολούμενοι ξεπερνούν τους 50.000 εργαζόμενους. Οι απασχολούμενοι στον κλάδο φαρμάκου αντιστοιχούν στο 0,4% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, ενώ το μερίδιο στο σύνολο της βιομηχανίας ανέρχεται στο 3,6%. Τα μερίδια αυτά βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ28. Στις υψηλότερες θέσεις πανευρωπαϊκά βρίσκεται η Ιρλανδία και η Σλοβενία όπου ειδικότερα στην πρώτη η απασχόληση στον κλάδο αντιστοιχεί στο 13,3% της συνολικής απασχόλησης στην Βιομηχανία. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, με μερίδιο αγοράς που ανέρχεται στο 18% και αντιπροσωπεύοντας το 60% των θέσεων εργασίας του κλάδου, έχει διατηρήσει το προσωπικό της με πολλές επιχειρήσεις του κλάδου να προχωρούν μάλιστα και σε προσλήψεις προσωπικού.Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Στατιστική Ταξινόμηση Επαγγελμάτων, στον κλάδο της παραγωγής φαρμάκων παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων το 61,3% (8.128 άτομα) είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (επίπεδο 5) γεγονός που δείχνει την υψηλή εκπαιδευτική κατάρτιση στον κλάδο.

Εκπαιδευτική διάρθρωση απασχόλησης στην παραγωγή Φαρμάκου (2014)
Κατηγορία σκευάσματος 2012 2013 2014 % 2013/2014 % επί του
συνόλου 2014
Βήχας και Κρυολόγημα 54,5 60,1 66 9,8 19,9
Αναλγητικά 56,3 58,9 67 13,8 20,2
Πεπτικού συστήματος 17,3 20,6 24 16,5 7,3
Δερματολογικά 24 27 28,5 5,6 8,6
Βιταμίνες 49,8 62,1 76,2 22,7 23
Υπόλοιπα 56,5 63,6 69,3 9 20,9
ΣΥΝΟΛΟ 258,4 292,3 331 13,2 100
Πηγή: AESGP, 2015, επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ        

 

Η Ελλάδα στην Έρευνα και Ανάπτυξη νέων καινοτομικών φαρμακευτικών προϊόντων, καταλαμβάνει μία από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη. Με βάση εκτιμήσεις του ΕΟΦ για το 2014 δαπανήθηκαν €100-€120 εκατ. για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Όσον αφορά τον αριθμό των κλινικών μελετών ανεξαρτήτως φάσης ή σταδίου η Ελλάδα για το 2014 διεξήχθησαν 1.778 κλινικές μελέτες όσες περίπου και στη Ρουμανία και πολύ λιγότερες από Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.Με περισσότερα από 100  διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία δαπανά μεγάλο μέρος των κεφαλαίων της και σε επιστημονική έρευνα και τεχνογνωσίαμε περισσότερα από 85 προγράμματα, στα οποία συμμετέχουν και επιστήμονες απ΄ όλο τον κόσμο.

 • Η Ελλάδα παράγει φάρμακα και κάνει εξαγωγές σε 80 χώρες

Από μελέτες του ΙΟΒΕ προκύπτει, ότι για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε ελληνικό Φάρμακο, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3,42 ευρώ, καθιστώντας το Ελληνικό φάρμακο το μοναδικό βιομηχανικό προϊόν, στον τομέα της υγείας, με τόσο μεγάλη προστιθέμενη αξία, για την εθνική οικονομία».
Το Ελληνικό Φάρμακο μπορεί να καλύψει άμεσα το 70% των αναγκών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το 50% των αναγκών της νοσοκομειακής  περίθαλψης. Τα Ελληνικά Φάρμακα παράγονται στη χώρα μας από μεγάλες αναγνωρισμένες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και έχουν εμπορικό όνομα (brand name), ώστε να ξέρει ο ασθενής τι αγοράζει και σε ποιον εμπιστεύεται την υγεία του. Άλλωστε, για αυτό κυκλοφορούν στην ελληνική και διεθνή αγορά με απόλυτη επιτυχία εδώ και δεκαετίες. Σήμερα, το 35% των συνταγών που χορηγούνται στη χώρα μας αφορούν σε Ελληνικά Φάρμακα, τα οποία αποτελούν μια διαχρονικά αξιόπιστη λύση για τους Έλληνες ασθενείς. Ταυτόχρονα, εκατομμύρια ασθενείς σε περισσότερες από 85 χώρες του κόσμου, όπως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Αυστραλία και οι χώρες της ΕΕ, εμπιστεύονται καθημερινά τα Ελληνικά Φάρμακα.
Η στήριξη του Ελληνικού Φαρμάκου είναι εθνική προτεραιότητα, καθώς με μια Εθνική Πολιτική Φαρμάκου και κατάλληλα κίνητρα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς, το κράτος μπορεί να μειώσει τις άσκοπες εισαγωγές ακριβών φαρμάκων, να περιο-ρίσει το έλλειμμα στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών στα φάρμακα και έτσι να εξοικονομήσει πόρους για τα καινοτόμα φάρμακα που πραγματικά χρειαζόμαστε.Η απουσία μιας πολιτικής ενθάρρυνσης της χρήσης Eλληνικών Ποιοτικών Γενοσήμων και η εσφαλμένη εφαρμογή της συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία εμπόδισαν την προσπάθεια διεύρυνσης της χρήσης Ελληνικών Γενοσήμων.«Οι φαρμακευτικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια  βασίστηκαν στην ανακατανομή των μεριδίων αγοράς μέσα σε κλειστό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα, τη συρρίκνωση ενός, εκ των τελευταίων παραγωγικών κλάδων, της χώρας μας και την παρεμπόδιση της απελευθέρωσης της αναπτυξιακής δυναμικής του.

 • Πώς καταστρέφουν την εθνική παραγωγή και μας επιβάλουν να εισάγουμε ό,τι μπορούμε να παράγουμε4

Τις τελευταίες ημέρες είμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς παρέμβασης στις τιμές των φαρμάκων, με στόχο τη χειραγώγηση της αγοράς εις βάρος της εγχώριας παραγωγής και υπέρ των εισαγόμενων σκευασμάτων. Παράλληλα, από ισχυρά κέντρα εντός και εκτός της Ελλάδας, βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση παραπληροφόρησης, με στόχο να καλλιεργηθεί η εντύπωση «προστασίας» της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι «θεσμοί», με μία μονομερή και στοχευμένη πολιτική, που λειτουργεί ως «Δούρειος Ίππος», επιχειρούν, μέσω της επιβολής  ενός μηχανισμού επιλεκτικής «μείωσης τιμών», να διαλύσουν την ελληνική παραγωγή φαρμάκου, με αποτέλεσμα να εισάγουμε και να πληρώ-νουμε ακριβότερα φάρμακα σε σύγκριση με αυτά που μπορούμε να παράγουμε. Και αυτό, με επιβάρυνση των ασθενών, των Ταμείων και της εθνικής οικονομίας.

 • Πώς γίνεται να «μειώνονται» οι τιμές και να πληρώνουμε περισσότερα;

Γίνεται. Η κυβέρνηση εγκλωβίζεται σε μια διαδικασία, που ενώ διατηρούνται οι ονομαστικές τιμές των νέων εισαγόμενων φαρμάκων, διαλύονται μονομερώς οι τιμές των φτηνών παλαιών δοκιμασμένων σκευασμάτων, σε επίπεδα που δεν θα είναι πλέον δυνατή η παραγωγή τους στην Ελλάδα, όπως σε τέτοιες τιμές δεν μπορούν να παραχθούν πουθενά στην Ευρώπη. Πολλά Ελληνικά ποιοτικά φάρμακα θα βγουν τελείως από την αγορά.Με αυτόν τον τρόπο, οι ασθενείς και τα Ταμεία θα στερηθούν δοκιμασμένων και οικονομικών φαρμακευτικών θεραπειών. Αυτές θα υποκατασταθούν βαθμιαία από νέα εισα-γόμενα φάρμακα. Έτσι, ενώ ακούγεται ότι «επιδιώκεται να φτηνύνουν τα φάρμακα», στην ουσία ακριβαίνουν, σε βάρος των Ταμείων και των ασθενών. Γιατί όταν βγουν από την αγορά τα ήδη πολύ φτηνά ανταγωνιστικά Ελληνικά φάρμακα, το σύστη-μα υγείας θα μείνει δέσμιο των πολύ ακριβότερων εισαγωγών.

 • Ποια είναι σήμερα η σχέση τιμών Ελληνικών και εισαγόμενων φαρμάκων;

Σήμερα τα Ελληνικά φάρμακα είναι 30% – 60% οικονομικότερα από τα αντίστοιχα εισαγόμενα. Η μεσοσταθμική λιανική τιμή τους κυμαίνεται γύρω στα 8 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη μέση τιμή των εντός προστασίας εισαγόμενων είναι 28 ευρώ (χωρίς να υπολογίζονται τα φάρμακα υψηλού κόστους). Αυτό σημαίνει ότι η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία εισπράττει ως κατώτατη τιμή μετά από τα ποσοστά του φαρμακείου και των χονδρεμπόρων, των υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών στο Δημό-σιο γύρω στα 4 ευρώ.

 • Τι ζητούν οι «θεσμοί»;

Η εξωφρενική απαίτηση των «θεσμών» είναι να μειωθούν ΜΟΝΟ οι τιμές των παλιών φαρμάκων, κυρίως των Ελληνικών, κατά 60-80%. Η λιανική τιμή τους να διαμορφωθεί έως το 1 ευρώ, η οποία καταλήγει σε  καθαρή τιμή 0,5 ευρώ! Την ίδια στιγμή τα νέα εισαγόμενα φάρμακα θα διατηρούν τις ονομαστικές τιμές τους…

 • Δεν δημιουργεί η πρόταση των «θεσμών» εξοικονόμηση στη φαρμακευτική δαπάνη;

Όχι! Γιατί λόγω του «κλειστού» προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης, δεν προκύπτει το παραμικρό δημοσιονομικό όφελος και επίσης δεν προσφέρει την παραμικρή εξοικονόμηση στα Ταμεία. Εξ αυτού άλλωστε του γεγονότος οι σημερινές απαιτήσεις δεν υπήρχαν ως προαπαιτούμενα πριν τον Αύγουστο του 2015. Μπήκαν σήμερα στο τραπέζι αυθαίρετα και χωρίς λόγο.

 • Τι σημαίνουν οι ρυθμίσεις αυτές για την Ελληνική παραγωγή;

Με τις ρυθμίσεις αυτές θα εξουδετερωθεί η Ελληνική παραγωγή. Σήμερα το 80% των φαρμάκων που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενα. Αυτά διαμορφώνουν κατά κύριο λόγο τη φαρμακευτική δαπάνη. Μόνο το 20% είναι φτηνότερα, κυρίωςτα  Ελληνικά. Με τις απαιτήσεις των «θεσμών» είναι φανερό, ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερος χώρος για την εισαγωγή νέων ακριβών σκευασμάτων. Επιδιώκεται δηλαδή μια νέα βίαιη αναδιανομή της «πίτας» υπέρ των εισαγωγών με τα Ελληνικά φάρμακα να περιορίζονται στο 5% της φαρμακευτικής αγοράς.Η απαξίωση του προσιτού Ελληνικού φαρμάκου θα ανοίξει το δρόμο στην οριστική κυριαρχία των ξένων φαρμάκων, κυρίως των πολυεθνικών γενοσήμων, και θα επιτρέψει επίσης και την εισβολή προϊόντων από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους.

 • Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και την απασχόληση;

Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία, με 27 σύγχρονα εργοστάσια, παράγει ποιοτικά ανταγωνιστικά φάρμακα που εξάγονται σε όλη την Ευρώπη και συνολικά σε 85 χώρες, αναδεικνυόμενη σε έναν από τους τρεις πρώτους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας. Απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, υποστηρίζει δυναμικά την έρευνα και την καινοτομία, επενδύει διαρκώς και στηρίζει την εθνική οικονομία. Είναι σταθερός πυλώνας απασχόλησης και ανάπτυξης. Προσφέρει ποιοτικές, δοκιμασμένες και οικονομικές φαρμακευτικές θεραπείες στον Έλληνα ασθενή και το εθνικό σύστημα υγείας. Το Ελληνικό Φάρμακο μπορεί να καλύψει άμεσα το 70% των αναγκών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το 50% των αναγκών της νοσοκομειακής  περίθαλψης.

 

 • Το Σχέδιο Β για το φάρμακο των πρώτων ημερών της εξόδου

Α) Οι εισαγωγές φαρμάκων και πρώτων υλών

Οπως έχει σημειωθεί από το σύνολο των δαπανών υγείας για το 2013(€15,7 δις.)αναλύονται σε :

1)Yπηρεσίες περίθαλψης και αποκατάστασης (€9,5 δισ.)

2) Φαρμακευτική δαπάνη (€4,6 δις.)

3)Δαπάνες για επικουρικέςυπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας (€833 εκατ.)

4) Δαπάνες διοίκησης (€582,6 εκατ.).

Εκτός απο την φαρμακευτική δαπάνη, οι υπόλοιπες δαπάνες αφορούν το εσωτερικό της χώρας. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να καλυφθούν με οποιαδήποτε μορφή παράλληλου νομίσματος (φυσικού ή ηλεκτρονικού).

Για την φαρμακευτική δαπάνη το 2015 οι εισαγωγές ανήλθαν στο στο ύψος των 2.207 δις. και οι εξαγωγές στα 975 εκατ.έλλειμα 1.232 δις.Σύμφωνα με την έρευνα Prodcom (Eurostat), η παραγωγή φαρμάκου στην Ελλάδα σε όρουςαξίας (ex-factory)5ανήλθε στα €857 εκατ. το 2014.

Οι συντελεστές του βιομηχανικού κόστους παραγωγής φαρμακευτικών προιόντων αναλύονται σε :

 • Πρώτες ύλες: 52,5 %
 • Βοηθητικές ύλες: 4,3 %
 • Υλικά συσκευασίας: 19,6 %
 • Εργατικά: 17,7%
 • Γενικά βιομηχανικά έξοδα: 5,9 %

Εχει υπολογισθεί ότι το 80% των πρώτων υλών εισάγονται απο το εξωτερικό. Εχουμε τα εξής δεδομένα:

Η παραγωγή φαρμάκου στην Ελλάδα ανέρχεται στα €857 εκατ. Το άθροισμα των ποσοστών των πρώτων&βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας ανέρχονται σε (52,5%+4,3%+19,6%)=76,4% Χ 80%=61,12% του κόστους, δηλαδή €857 (παραγωγή) Χ 61,12% (ποσοστό συμμετοχής στο κόστος) =€523,80 εκατ.

Σε ετήσια βάσει η πατρίδα μας χρειάζεται για εισαγωγές 1,232 δις. + €523,80 εκατ.= €1.755,8 δις. Σε μηνιαία βάση το ποσό αυτό ανέρχεται στα €146,3 εκατ.Λόγω των παράλληλων εξαγωγών6είναι πιθανό το έλλειμα να είναι μεγαλύτερο, αλλά η απόκλιση θα είναι της τάξης του 12%-15% περίπου, δηλαδή €170 εκατ. μηνιαίως.          

Το ποσό αυτό θεωρείται ιλιγγιώδες; Δικαιολογείται αυτή η παραπληροφόρηση;

Β) Η φαρμακοβιομηχανία θα πρέπει να στηριχθεί απο την πρώτη μέρα με τα παρακάτω μέτρα:

1) Με την οποιαδήποτε μορφή παράλληλου νομίσματος (φυσικού ή ηλεκτρονικού), να καλυφθούν άμεσα απο τις τράπεζες τα έργατικά και άμεσα βιομηχανικά έξοδα.

2)Συμψηφισμός χρεών του δημοσίου με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυτών. Οπου δεν υπάρχει οφειλή του δημοσίου άμεση παράταση τουλάχιστον ενός μήνα με δυνατότητα και άλλης παράτασης.

3) Οι περισσότερες άν όχι όλες οι εταιρείες διαθέτουν λογαριασμούς καταθέσεων στο εξωτερικό που είναι σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα. Οι καταθέσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εισαγωγών.

4) Αμεση προτεραιότητα στην αποστολή των εμβασμάτων (απο τις τράπεζες) που αφορούν πληρωμές εισαγόμενων πρώτων υλών για την φαρμακοβιομηχανία.

Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοσθούν με την προυπόθεση,οτι θα συνεχισθεί ομαλά η παραγωγή της επιχείρησης.

Γ) Θα πρέπει να υπάρξει αναλυτικός κατάλογος ποιες κατηγορίες φαρμάκων μπορεί να καλύψει η ελληνική βιομηχανία και ποιες όχι.Η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων γίνεται σε χώρες της ΕΕ (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα), σε χώρες τις Λατινικής Αμερικής, στη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ.

Δ) Με βάση και τους διεθνείς κανονισμούς, οι φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να έχουν αποθέματα φαρμάκων τουλάχι-     στον για τρεις μήνες ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιεσδήποτε συνθήκες προκύψουν σε μία χώρα.Άλλωστεεδώ και καιρό οι φαρμακευτικές εταιρείες είχαν καταρτίσει ειδικό έκτακτο σχέδιο για την πιθανότητα η Ελλάδα να βρεθεί εκτός ευρώ ή με διπλό νόμισμα. Οι μεγάλες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες (ΣΦΕΕ) σε συνεργασία με τους αρμόδιους Ευρω-παϊκούς Φορείς του κλάδου (EFPIA) είχαν έτοιμο το σχέδιο το οποίο εξασφαλίζει την επάρκεια φαρμάκων για τη χώρα μας.

Όπως και να χει σε ετοιμότητα θα είναι και οι ελληνικές εταιρείες οι οποίες διατηρούν αντίστοιχα αποθέματα για τους ασθε-       νείς ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στη διάθεση φαρμάκων και στην κάλυψη των πασχόντων.

 • Μύθοι και πραγματικότητες για το φάρμακο7

Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα κάλυψης των υγειονομικών αναγκών του λαού, πρέπει να ανατραπούν τρεις μύθοι σχετικά με το φάρμακο καιτα υψηλής τεχνολογίας υλικά που χρειάζονται για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του λαού.

 • Τα αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα και υλικά βιοτεχνολογίας παράγονται και διακινούνται από πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες.

Αυτός ο μύθος αναπαράγεται από τις πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες και τους ντόπιους εκπροσώπους τους προκειμένου να διατηρήσουν και να εκβιάσουν την πρωτοκαθεδρία τους στην αγορά (χρησιμοποιώνταςβεβαίως, και τους πάντα αποδοτικούς μηχανισμούς λαδώματος). Προέρχεται από τη δεκαετία του ’90 αλλά δεν ισχύει πια. Κατά την περίοδο 2010-2011 τελείωσε η ηγεμονία των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών στην αγορά του φαρμάκου, επειδή έληξε η προστασία της πατέντας για τα περισσότερα από τα φάρμακα-blockbusters που καταξιώθηκαν ως βασικά εργαλεία για τη θεραπεία πολλών νοσημάτων και χρησιμοποιούνται από μεγάλες ομάδες πληθυσμού (αντιθρομβωτικά, αντιλιπιδαιμικά, αντιβιοτικά, αντιυπερτασικά, αντιδια-βητικά φάρμακα κατά του ιού του AIDS κ.λπ.) ή χρησιμοποιούνται σε νοσήματα όπως ο καρκίνος, η νεφρική ανεπάρκεια ή αυτοάνοσα νοσήματα.

Τα περισσότερα από τα φάρμακα αυτά παράγονται πλέον και ως γενόσημα. Τα γενόσημα (ή όμοια ή αντίγραφα φάρμακα) είναι σημαντικά φθηνότερα σε σύγκριση με τα πρωτότυπα. Η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων γίνεται σε χώρες της ΕΕ (μεταξύτων οποίων και η Ελλάδα), σε χώρες τις Λατινικής Αμερικής, στη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ, και η ποιότητά τους μπορεί να ελεγχθεί τόσο από τα κρατικά εργαστήρια πιστοποίησης όσο και από πανεπιστημιακά εργαστήρια φαρμακολογίας κλινικής χημείας κ.λπ.

 • Οι πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες είναι πανίσχυρες και η ελληνική αγορά αντιπροσωπεύει ελάχιστο ποσοστό των παγκοσμίων πωλήσεων.

Άλλο ένα ψέμα που ευρέως διακινείται κυρίως από τους εκπροσώπους των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Ελλάδα και λειτουργεί ως εργαλείο πίεσης και άσκησης εκβιαστικών και ανήθικων πολιτικών έναντι του ελληνικού λαού, όπως η υπερτιμολόγηση ή η απόσυρση αναγκαίων φαρμάκων από τα δημόσια νοσοκομεία με πρόφαση το χρέος. Ο μύθος αυτός συνδυάζεται συνήθως με την απειλή ότι τυχόν πίεση εκ μέρους του ελληνικού κράτους για μείωση των τιμών των πρωτότυ-πων φαρμάκων σε τιμές χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τριών χωρών της ΕΕ με τις αντίστοιχες χαμηλότερες τιμές συνε-πάγεται μείωση των θέσεων εργασίας.
Η πρόσφατη κρίση απέδειξε ότι η πολιτική των απολύσεων καμία σχέση δεν έχει με τις τιμές των φαρμάκων, αφού τον Μάιο του 2010 οι πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα προχώρησαν σε απολύσεις της τάξης του 25%, χωρίς ακόμη να εφαρμοστεί καμία σημαντική αλλαγή της τιμής των φαρμάκων. Στην πραγματικότητα, οι πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες είναι «χάρτινες τίγρεις». Τα ηγετικά επιτελεία τους τρέμουν από την πτώση της αξίας των μετοχών που προκαλείται από τη διαρκή πτώση του ποσοστού κέρδους, η οποία ξεκίνησε μέσα στη δεκαετία του ’90.

Αυτό αποτυπώνεται στο ποσοστό αλλαγής των καθαρών κερδών το 2011 σε σχέση με το 2009 για τις εφτά μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες που βρίσκονται στον κατάλογο των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στον κόσμο. Σε τέσσερις από τις εφτά, το ποσοστό κέρδους του 2011 σε σχέση με το 2009 έχει αρνητικό πρόσημο. Το πρόβλημα αυτό θα μετατραπεί σε πραγματική κρίση μετά το 2011, καθώς σχεδόν όλα τα φάρμακα χάνουν την προστασία της πατέντας, ενώ τα νέα φάρμακα που παράγονται είναι λίγα για να υποκαταστήσουν τις απώλειες, χωρίς να είναι πραγματικά καινοτόμα σε σύγκριση με αυτά που φιλοδοξούν να υποκαταστήσουν.

Ο δεύτερος παράγοντας που θα μειώνει την ισχύ των πολυεθνικών φαρμακοβιομηχανιών είναι η ελάττωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Άρα, για όλες τις πολυεθνικές που δραστηριο-ποιούνται στην Ελλάδα στην πραγματικότητα έχει ζωτική σημασία κάθε χάπι και κάθε ένεση που πουλιέται. Υπάρχουν λοιπόν, οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, προκειμένου οι θέσεις να αντιστραφούν, ώστε να προμηθεύεται ο ελληνικός λαός φθηνό πρωτότυπο φάρμακο όταν αυτό δεν υπάρχει σε γενόσημη μορφή.

 • Η παραγωγική δύναμη της Ελλάδας είναι ισχνή ως προς την παραγωγή φαρμάκων και προϊόντων βιοτεχνολογίας.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, οι ελληνικές παραγωγικές μονάδες απασχολούν σήμερα εργαζό-μενους υψηλής κατάρτισης και το κύριο αντικείμενό τους είναι η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων που δυνητικά καλύπτουν μεγάλο μέρος των θεραπευτικών αναγκών. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία σήμερα και παράγει &διακινεί φάρμακα που εξά-γονται σε 80 χώρες. Εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι αληθινά και αφού επιβεβαιωθεί με ενδελεχή ανάλυση ποια φάρμακα, με τι ποιότητα και σε ποια ποσότητα ετησίως μπορεί να παράγει η υφιστάμενη υποδομή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας θα έχουμε σαφή εικόνα για τη δυνατότητα επάρκειας ως προς τα αναγκαία για τη θεραπεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε, στην Ελλάδα δεν παράγονται προϊόντα ιατρικής βιοτεχνολογίας, όπως ενδαγ-γειακοί ενδονάρθηκες (stent), μεμβράνες και συσκευές αιμοκάθαρσης και εξωσωματικής κυκλοφορίας, προθέσεις για αρθρο-πλαστικές επεμβάσεις, διαγνωστικά όργανα. Μια καταγραφή των διεθνών προμηθευτών τέτοιων υλικών, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής, τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία, είναι αναγκαία προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα προμήθειας των υλικών αυτών σε χαμηλό κόστος και εξασφαλίζοντας τον ποιοτικό τους έλεγχο.

 • Πώς θα ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση στη χώρα;

Η οικονομική κρίση έχει περάσει στη φάση διάλυσης του δημόσιου συστήματος περίθαλψης, ενώ ταυτόχρονα οι πολυεθνικές βιομηχανίες φαρμάκων και προϊόντων βιοτεχνολογίας κερδοσκοπούν στην υγεία και τη ζωή του λαού. Ωστόσο, διέξοδος στην υγειονομική κρίση δεν υπάρχει και λόγω της παραμονής της χώρας στο ευρώ και στην ΕΕ για τους εξής λόγους:

1. Η περικοπή των δημόσιων δαπανών για την υγεία είναι μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων, προκειμένου να παραμείνει η χώρα στο ευρώ, είτε σε καθεστώς εσωτερικής υποτίμησης είτε σε καθεστώς ελεγχόμενης πτώχευσης.

2. Η χώρα είναι υποκείμενο άθλιων εκβιασμών από τους ντόπιους εκπροσώπους των πολυεθνικών και εθνικών φαρμακοβιο-μηχανιών, οι οποίοι, αφού έχουν ξεζουμίσει τους προϋπολογισμούς του ΕΣΥ και των ασφαλιστικών ταμείων, και έχουν λαδώσει τα διεφθαρμένα στελέχη του ΕΣΥ και της ιατρικής κοινότητας, στοχεύουν στην προνομιακή αφαίμαξη των εργαζομένων και των ασφαλιστικών ταμείων δια της ιδιωτικής περίθαλψης και της ελεύθερης αγοράς.

3. Λόγω των δεσμεύσεων της χώρας από τις συνθήκες της ΕΕ και εξαιτίας του ραγιαδισμού των κυβερνητικών στελεχών δεν είναι νοητό σήμερα ούτε να ακυρωθούν ως παράνομα και επαχθή τα χρέη προς τις πολυεθνικές ούτε να αντικατασταθούν πανάκριβα πρωτότυπα φάρμακα από φθηνότερα βιοϊσοδύναμα και γενόσημα φάρμακα.

4. Λόγω της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων εντός της ΕΕ, γίνονται κερδοσκοπικά παιχνίδια των φαρμακαποθηκών που οδη-γούν σε ελλείψεις πρωτότυπων και απαραίτητων φαρμάκων. Ένα από τα κλασικά παιχνίδια είναι η εξαγωγή από τις φαρμα-καποθήκες των φαρμάκων που στην ελληνική αγορά έχουν χαμηλότερη τιμή σε σχέση με ορισμένες χώρες της ΕΕ. Το φαινό-   μενο αυτό έχει ενταθεί. Πρόσφατα, υπήρχε έλλειψη ασπιρίνης στην ελληνική αγορά!

5. Επίσης, λόγω των συνθηκών της ΕΕ, η εισαγωγή φαρμάκων και προϊόντων βιοτεχνολογίας από τρίτες χώρες διέπεται από περιοριστικούς όρους, οι οποίοι έχουν ως συνέπεια την αδυναμία αγοράς φθηνότερων και εξίσου αποτελεσματικών προϊόντωνπου σήμερα κυκλοφορούν σε άλλες αγορές (π.χ. ΗΠΑ), ακόμη και στην περίπτωση που μια προοδευτική κυβέρνηση θα επιθυ-μούσε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η σύνθεση των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους μάς οδηγεί στο συμπέρασμα πως είναι άμεση ανάγκη η επεξεργασία ενός συγκεκριμένου και ρεαλιστικού προγράμματος ανόρθωσης-λειτουργίας του ΕΣΥ και παραδειγμα-τικής τιμωρίας των στελεχών των οργανωμένων κυκλωμάτων που πλουτίζουν από το φάρμακο και το εμπόριο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

Η προμήθεια φθηνών και ποιοτικών φαρμάκων και βιοτεχνολογικών προϊόντων είναι βασικό μέρος του προγράμματος. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί:

 • Με την προμήθεια γενόσημων και βιολογικά ισοδύναμων φαρμάκων από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και τη διεθνή αγορά. 
 • Με την οργάνωση του δημόσιου δικτύου ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων αυτών, μέσω της χρήσης των κρατικών εργαστηρίων πιστοποίησης, των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κλινικών και της διεθνούς εμπειρίας.
 • Με την πίεση στις πολυεθνικές εταιρείες φαρμάκων και βιοτεχνολογικών υλικών για την αγορά σε χαμηλή τιμή των πρωτότυπων προϊόντων που δεν υπάρχουν σε γενόσημη μορφή.

Οι Προτάσεις της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας8

Την προστασία της Δημόσιας Υγείας και τη δυνατότητα πρόσβασης του Έλληνα ασθενή σε κάθε απαραίτητη θεραπεία.
• Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης και την επάρκεια της φαρμακευτικής αγοράς.
• Την ανάπτυξη του εγχώριου παραγωγικού ιστού και την ενίσχυση της απασχόλησης.

 • Κάλυψη Φαρμακευτικής Αγοράς

Η εισαγωγή φαρμάκων τα οποία μπορούν να παραχθούν στη χώρα από ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σε φθηνότερες τιμές και με σημαντική προστιθέμενη αξία, αποτελεί απαράδεκτη οικονομική αιμορραγία. Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία είναι σε θέση να καλύψει άμεσα το 70% των φαρμακευτικών αναγκών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και το 50% της νοσοκομειακής, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση στη φαρμακευτική δαπάνη.

 • Προτεραιότητες Φαρμακευτικής Πολιτικής

α) ο έλεγχος της συνταγογράφησης

β) ο εξορθολογισμός της χρήσης και της κατανάλωσης των φαρμάκων

γ) η αξιολόγηση και ασφαλιστική αποζημίωση των νεότερων ακριβών φαρμάκων, έχουν μεγαλύτερη σημασία από τη μονο-διάστατη επικέντρωση στις τιμές, ειδικά των παλαιότερων καταξιωμένων ελληνικών φαρμάκων, τα οποία ούτως ή άλλως αποτελούν τις οικονομικότερες επιλογές για το σύστημα υγείας και τους ασφαλισμένους.

 • Ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας

Είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας συνολικής πολιτική γενοσήμων και οικονομικών φαρμάκων με στόχο το 75% του όγκου να αποτελείται από εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα. Ο στόχος αυτός προϋποθέτει

α) την ορθολογική τιμολόγηση των γενοσήμων, ώστε να παραμένουν στο σύστημα και

β) τη δυνατότητα πρότασης από τον ιατρό του γενοσήμου φαρμάκου που εμπιστεύεται.

Ταυτόχρονα, με στόχο την τόνωση της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας οφείλουν να γίνουν άμεσα τα εξής:

 • Να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται η δημιουργία εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
 • Να θεσμοθετηθεί ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο και φορολογικά κίνητρα απαλλαγών για παραγωγικές επενδύσεις και επενδύσεις έρευνας και καινοτομίας.
 • Να αναγνωριστούν οι επενδυτικές προτάσεις της φαρμακοβιομηχανίας ως «υψηλής τεχνολογίας» και να ενεργοποιη-θούν τα επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα.
 • Να στελεχωθεί ο ΕΟΦ με εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που αφορούν στις εθνικές αδειοδοτήσεις και στην υποστήριξη της διαδικασίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης, με την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς.
 • Να ενισχυθεί με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό η Διεύθυνση Φαρμάκωντου Υπουργείου Υγείας, η φαρμακευτική διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομειακά φαρμακεία.

Αρκεί να σταματήσουμε να εισάγουμε ό,τι παράγουμε. Το μόνο που απαιτείται είναι ισχυρή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα.

 

Στίς7σημερινές συνθήκες οι ευθύνες μας είναι τεράστιες. Δεν αφορούν μόνο τις πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις αφορούν επίσης το συντονισμό των επιστημονικών προοδευτικών δυνάμεων της χώρας και του εξωτερικού, ώστε να αναχαιτιστεί η διάλυση του συστήματος περίθαλψης των εργαζομένων και να οικοδομηθεί ένα νέο αποτελεσματικό σύστημα υγείας στην υπηρεσία των εργαζόμενων λαικών τάξεων. H προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού είναι κομβικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΥ και την περίθαλψη του λαού.

1. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Eπιχειρήσεων Eλλάδος (Νοέμβριος-2015)

2. Εκπτώσεις                            

3.Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (Claw back)        

4. Πανελλήνιος Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας

5.Τα στοιχεία για τον ετήσιο όγκο των πωλήσεων θα πρέπει να βασίζονται στις τιμές εργοστασίου

6. Το παράλληλο εμπόριο προϊόντων οδηγεί στην έλλειψη διαθεσιμότητας φαρμάκων. Βλέπετε, η Ελλάδα είναι μια φθηνή χώρα εισαγωγής φαρμάκων. Εισάγουν μεν στη χώρα μας κάποια φάρμακα σε χαμηλή τιμή, αλλά δεν θα διακινδύνευαν να χάσουν εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, μια μικρή ποσότητα διατίθεται εδώ και τη μεγαλύτερη ποσότητα την επανεξάγουν σε άλλες χώρες και σε υψηλότερη τιμή!Παπαγεωργίου Γεωργία (Δημοσίευση: 21 Απριλίου 2013 Η ΑΥΓΗ)

7.του Γρηγόρη Θ. Γεροτζιάφα Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας-Αιμόστασης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris VI (ISKRA15-02-2012) 

8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (10/09/2015 )

 

 

Γιάννης Περάκης

Οικονομολόγος

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

επιστροφή στην κορυφή

Επικοινωνήστε με το Σχέδιο β'

Μπόταση 6, Εξάρχεια, 1ος όροφος 

info@sxedio-b.gr

210 3810040